Procedure

Na aanmelding bij de Clup Welzijn of SMDZW volgt een afspraak voor een gesprek. Hierbij wordt door de sociaal raadslieden het formulier ‘Aanvraag ondersteuning’ ingevuld. Potentiële cliënten wordt bij het maken van deze afspraak gevraagd de nodige bewijsstukken mee te nemen. Soms wordt de cliënt ook doorverwezen naar andere hulpverlenende instanties, zoals de Schuldhulpverlening.

Bij een positieve indicatie wordt het ingevulde formulier via de mail naar de Voedselbank gestuurd. De cliënt krijgt een exemplaar mee om dit bij het eerste bezoek aan de Voedselbank te laten zien. Bij dit eerste bezoek dient de cliënt tevens de identiteitsbewijzen mee te nemen van alle op het aanvraagformulier voorkomende personen.

Aan nieuwe cliënten wordt in eerste instantie voor maximaal 3 maanden een voedselpakket toegekend. Tegen het eind van deze termijn vindt een herindicatie plaats, dit om te bepalen of en hoe lang de cliënt nog recht heeft op een voedselpakket. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van deze afspraak. Ook het her indicatieformulier wordt per mail naar de Voedselbank verzonden. Vervolgens kan er na ca. één week weer een pakket worden verstrekt.

In uitzonderlijke gevallen kan –na overleg tussen de Sociaal Raadslieden en de Voedselbank- een noodpakket toegekend worden voor een maximale periode van 8 weken, mits aan alle voorwaarden naam/adres/(ID-gegevens etc.) wordt voldaan.

Let op: de Voedselbank geeft wekelijks aan de Sociaal Raadslieden door welke cliënten hun pakket niet hebben opgehaald. Aan een cliënt die zonder opgaaf van redenen drie keer het voedselpakket niet heeft opgehaald wordt geen pakket meer verstrekt. Wil de cliënt vervolgens toch graag weer een pakket ontvangen, dan vindt er eerst een gesprek met de Clup Welzijn of SMDZW plaats.